Deze pagina is gegenereerd op 26 juni 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 281

Collectie Handschriften en Diversen


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode:
Omvang:
Aantal delen: 31 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Anjum (5)
- Dokkum (10)
- Ee (4)
- Ezumazijl (1)
- Fulda (1)
- Hallum (1)
- Kollumerzwaag (1)
- Lioessens (1)
- Morra (1)
- Nes (3)
- Niawier (1)
- Oosternijkerk (1)
- Oostmahorn (1)
- Oostrum (1)
- Paesens (1)
- Ternaard (1)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Streekarchivaris Noordoost-Friesland Archiefschema


1. Algemeen
 Inventaris


1. Algemeen

 
001 Poësiealbum van Geeske Fockema

NB. Losbladig, met bijdragen van:
M.J. van der Weide (vriendin), Dokkum, 1828; J.R. de Wal (vriendin), Zeist, 1828; F.H. Bekius (vriend), Dantumawoude, 1829; M.H. de Vries, 1829; G. Posthuma (vriendin), Dokkum, 1829; W.W. Wijbrandi (vriendin), Dokkum 1828; S. de Geus, Dokkum 1828; H.G.D. Andreae (vriendin), Dokkum 1832; E.P. Ris (vriendin), Enkhuizen 1831; Jantje Niewold (vriendin), Groningen 1830; L. Ebbinge (vriend), Groningen 1832; Henrica Fockema (nicht), Dokkum 1832; S. Bekius (vriendin), Damwoude 1832; A.C. Nienhuis (vriendin), Groningen 1833; Joziena Kuipers (vriendin), Groningen 1833; A.T. Nienhuis (vriendin), Groningen 1833; L. van Hasselt (vriendin), z.p., z.j.; D.G. van der Velden (vriendin), Enkhuizen 1833; E.P. Stort (vriendin), z.p., z.j.; J.H. Fierf (vriendin), z.p., z.j.; F.J. Krak (vriendin), Leeuwarden, z.j.; Julia Brouwer (vriendin), z.p., z.j.; J.W. van Hasselt (vriendin), z.p., z.j.; A.W. v.d. W., z.p., z.j.; C. Stort, z.p., z.j.; J.E. Feuser, z.p., z.j.; G.E.B. Orck de Heeckeren (vriendin), Ameland 1830; Jan Roorda, z.p., z.j.; M.G.M. Roorda (vriendin), z.p., z.j.; Aaltje Herder (vriendin), z.p., z.j.

periode
omvang
plaats
1828 - 1833
1 deel
Dokkum
 
002 Plakboek over Dokkum, voornamelijk betreffende handel en industrie, gemaakt door de Werkende Jeugd club 'De Takomst' te Dokkum van het Christelijk Nationaal Vakverbond periode
omvang
plaats
1962
1 deel
Dokkum
 
003 Werkstuk over 'de gehuwde werkende vrouw', voornamelijk met verslagen van interviews van Dokkumer werkneemsters, samengesteld door de Werkende Jeugd club 'De Takomst' te Dokkum van het Christelijk Nationaal Vakverbond periode
omvang
plaats
1965
1 deel
Dokkum
 
004 Huwelijksaangifte van Abraham Samuel Marcus, mr. vleeshouwer te Dokkum, en Ester Lazarus Levij te Dokkum, met brief (Hebreeuws) van Samuel Marcus van Wilgertswiesen aan zijn zonen Jacob en Abraham (Samuel Marcus) over familie-aangelegenheden en zijn toestemming voor het huwelijk met vertaling door en opgedrukt zegel van J. Salomon, secretaris van de Holl(andse) Hoogd(uitse) Israël(itische) Gem(eente) te Leeuwarden periode
omvang
plaats
1811
1 omslag
Dokkum
 
005
Veilingboekjes van publieke verkopingen van onroerend goed in de gemeente Oostdongeradeel

NB. Afkomstig van de familie Botma te Anjum

periode
omvang
plaats
1864 - 1966
1 pak
Anjum
Ee
Ezumazijl
Lioessens
Morra
Nes
Niawier
Oosternijkerk
Oostmahorn
Paesens
 
006 Aankondiging van de publieke verkoop van greid- en bouwland onder Anjum

NB. Afkomstig van de familie Botma te Anjum

periode
omvang
plaats
1938
1 stuk
Anjum
 
007 Stukken afkomstig van Douwe Ruuds Stallinga te Nes als toeziend voogd over de kinderen van Pietje Tjallings Meindertsma, weduwe van Sijbe Hilles Jouwsma te Nes

NB. Afkomstig van de familie Botma te Anjum

periode
omvang
plaats
1838 - 1855
1 omslag
Nes
 
008 'Het Program der Boerenbonden vereenigd in den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, toegelicht door J. Smid', (1934), gedrukt, voorzien van potloodaantekeningen (door Hille Pieters Botma?) periode
omvang
plaats
1934
1 katern
 
009 'Het meer Flevo en de Middelzee of blikken op de wartaal van jhr. Mr. M. de Haan Hettema in zijn geschrift "over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat", door dr. J.G. Ottema', gedrukt periode
omvang
plaats
1854
1 katern
 
010 Lijst van aandeelhouders en hun aantal aandelen in de boot 'Koophandel' te Dokkum

NB1. Begin 20e eeuw
NB2. Afkomstig van Y.M. Postuma te Dokkum

periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Dokkum
 
011 Schrijfboekje van Klaas (Sytzes) Gaasterland te Oostrum

NB1. Los inliggend een lijstje of opgave van ´brillen vervaardigd door D.M. Mellema zedert het jaar 1836´ tot 1842.
NB2. Klaas Sytzes Gaasterland (Oostrum 1843-Oostrum 1929) heeft in dit aantekenboekje, aangelegd in 1856, allerlei recepten en voorschriften genoteerd:
- om van roodkoper geelkoper te maken
- om metaal te formeren tot klokken
- om koper te polijsten
- nog een middel om metaal te maken
- om te vertinnen
- om kopersoldeer te maken
- om ijzer met koper te soldeeren
- om glas (na dat het geslepen is te) polijsten
- om een stuk potlood te maken
- om ijzersmet met linnen te waschen
- om linnen met lijnolie te strijken dat het smedig blijft
- middel voor kiespijn
- van de secondeslinger en vergelijking van el en duim
- een middel om koper en ijzer te polijsten
- een middel om van ijzer staal te maken
- om hoorn te polijsten
- om koper te polisten
- om staal te formeeren
- iets over het slijpen van metalen spiegels tot een teleskoop
- om het roest of schuurpapier te maken
- goudvernis voor voorwerpen van messing
- goudvernis voor metaal en houten voorwerpen
- handpomade tegen het openspringen van huis in den winter en tot bevordering eener zachte huid
- om ijzer te vertinnen
- om koper te polijsten
- om ijzer of staal te polijsten
- om hoorn te polijsten
- kompositie van spiegelmetaal
- kompositie van soldeer om zilver te soldeeren
- om steenlijm te maken
- voorschrift tot het verven van hout
- iets over het smelten der metalen volgens de thermometer van Fahrenheit
- iets over het soldeeren van zink
- verzilvering van gepolijst geelkoper
- ijzercement
- lijm die tegen water en vuur kan
- iets over het bereiden van zwam
- kopervernis
- vernis op hout
- soldeersel voor koper
- lijm die in water houdt
- steenlijm
- zeelijm
- zoutzure zink als soldeermiddel
- mengsel voor scheerriemen
- strijkzwam
- uitmuntende lijm voor glas of porselein
- blinkend schoenwas
- het bruineren der lopen van jagtgeweren
- soldering van ijser met tin
- verstaling van ijser
- vernis in soorten
- polijsten van metalen
- entwas
- recept voor beste zwarte schrijfinkt
- soldeeren
- zuivering van kwik
- tempering van stalen veren met blauwe kleur
- potloden smeltkroezen
- onderscheiden soorten van soldeer
- het gieten van jagthagel
- glasblazedn met de lamp
- glasblazerslamp van Peclkt
- vloeibare lijm
- kunstkoude
Met een aantekening dat hij in 1864 een kunstdraaibank heeft gemaakt, waarop hij in 1866 een ´glas-slijpperij tot brilglazen´ heeft gemaakt.
NB3. Zie voor gegevens over de familie Gaasterland het boekje ´Stamboom van de familie Gaasterland´, door J. C. Gaasterland (2000)

periode
omvang
plaats
1856 - 1866
1 deeltje
Oostrum
 
012 Programmaboekje van de 'Transvaal-avond gegeven voor de nagelaten betrekkingen der Boeren gevallen in den strijd voor hunne onafhankelijkheid op dinsdag 27 februari 1900 in de Harmonie te Dockum' periode
omvang
plaats
1900
1 katern (gedrukt)
Dokkum
 
013 Register van ontvangsten van Sieds Cornelis Sijtsma, landbouwer onder Hallum als voogd over Lolkje, Pietje, Gerrit en Froukje Postma, kinderen van Giesbert Gerrits Postma en Maartje Hoijtes Boersma periode
omvang
plaats
1828 - 1837
1 deel
Hallum
 
014 Trouwboekje van Eeltje Hoekstra (geboren 1873 Akkerwoude) en Sjoerdtje Pietersma (geboren 1874 Rinsumageest) periode
omvang
plaats
1901
1 katern
 
015
Stukken afkomstig van de familie Hoefhamer periode
omvang
plaats
1801 - 1921
4 stukken
Anjum
Ee
 
016 Rapporten van Harm Vellema van de Christelijke Avond (Nijverheidsonderwijs) School te Dokkum over de cursusjaren 1936/37 en 1937/38 periode
omvang
plaats
1926 - 1938
4 stukken
Dokkum
 
017 'Stamboek van de familie Brunia vanaf 1727 of Geslachtsregister opgemaakt door Reinder Kornelis Brunia te Ternaard, later overgeschreven door Frans Willems Brunia en Petta Iowa', aangevuld met een verhaal over Stoffer Alles Spanninga (1809-1782) en zijn herkomst en een stammreeks Bottema periode
omvang
plaats
z.j.
1 schrift
Ternaard
 
018 Plakboek met krantenknipsels, brieven, foto's over en van de Dokkum-Fuldatocht, georganiseerd door de motorrijdersvereniging voor N.O. Friesland 'De Stormvogels' periode
omvang
plaats
1958 - 1959
1 pak
Dokkum
Fulda
 
019 Trouwboekje van Feike Pietersma (geboren 1905 Ysbrechtum) en Christina van der Woude (geboren 1904 Dokkum), gehuwd te Dokkum in 1929, met doopbewijs van Christina van der Woude periode
omvang
plaats
1909, 1929
2 stukken
 
020 Notariële akten van huur, verhuur, hypotheekstelling, schuldbekentenissen en testament door Reinder Tjerks Spriensma, landbouwer te Anjum periode
omvang
plaats
1916 - 1950
1 pak
Anjum
Ee
Kollumerzwaag
 
021 Verkoopboekje met kaart voor de publieke verkoping van een sate en landen te Ee en diverse weilanden periode
omvang
plaats
1947
1 omslag
Ee
 
022
Stukken afkomstig van Johannes Jacobus de Maagd, hoofd van de openbare lagere school te Nes periode
omvang
plaats
1921 - 1924
1 omslag
Nes
 
023 Debiteurenboek van een handelaar in drank en voedsel te Holwerd

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
plaats
1911 - 1914
1 deel
 
024 Plakboek door P. Banga te Dokkum met foto's, krantenknipsels, brieven en aantekeningen betreffende Bonifatius, de opgravingen op de Markt en de Bonifatiusbron en -put periode
omvang
plaats
1984 - 1990
1 pak.
Dokkum
 
025 Statuten van de Stichting het "Moeder Wiersma-Leen" te Anjum, met vermelding van de landerijen, welken het vermogen van de stichting vormen

NB. De Stichting werd opgericht in 1939 door mevrouw Ytje Meinsma, weduwe van Douwe Alberts Beintema te Leeuwarden

periode
omvang
plaats
1942
1 stuk
Anjum
 
026 Programma met tafelwet en feestliederen bij het huwelijksfeest van mejuffrouw Griet Sipkes en den heer R.H. Woldring te Dokkum, met foto periode
omvang
plaats
1935
1 katern
 
027 Dienstregelingen van de Rijksveerdiensten voor Ameland - Holwerd, Oostmahorn - Schierminnikoog, Zoutkamp - Schiermonnikoog, met algemene bepalingen, tarieven, autobusverbindingen met Leeuwarden - Dokkum - Groningen naar Oostmahorn en Holwerd

Tevens de Veerdiensten Delfzijl - Borkum en Delfzijl - Emden en goedkope dagtochten van Groninggen en Schiermonnikoog

periode
omvang
plaats
1958 - 1962
1 omslag
 
028 Programma van de jaarlijkse landdag van de Christelijke Landbouwjongeren en Christelijke Plattelandsmeisjes (C.J.B.T.B.) te Dokkum periode
omvang
plaats
1957
1 omslag
 
029 Feestliederen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Tjomme Kingma en Grietje van der Werff te Dokkum, het concert-programma van de uitvoering van Oratorium Vereniging" Zingen is Gezond" te Dokkum, met foto`s periode
omvang
plaats
1941
1 omslag
 
030 Reglement voor de Vereeniging van Constitutionele Kiezers in het Hoofd-District Dokkum (gedrukt) periode
omvang
plaats
1857
1 stuk
Dokkum
 
031 "Versjesschrift" van Douwe Wiersma (28-11-1908) te Wierum met verzen, liederen en gedichten met onder andere "Frysk Folksliet" periode
omvang
plaats
ca 1925
1 katern